مجله علمی - ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران- هیات تحریریه
اسامی هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دکتر جواد طباطبایی یزدی - رئیس انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران

دکتر محمود فغفور مغربی - استاد گروه مهندسی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر عبدالرسول تلوری- دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر محمود عرب خدری - استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

دکتر حسین توکلی - دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی

دکتر محمد تقی دستورانی- دانشیار دانشگاه یزد

دکتر سعید رضا خداشناس- دانشیار گروه مهندسی آب - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کامران داوری- دانشیار گروه مهندسی آب - دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی اکبر عباسی- دانشیار مر کز تحقیقات کشاورزی

دکتر محمد تاجبخش- استادیار دانشگاه بیرجند

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی - ترویجی سامانه های سطوح آبگیر باران:
http://jircsa.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب